вторник, 22 януари 2008 г.

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

В сила от 01.01.2004 г.Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г.http://www.nhif.bg/bg/zakon_transplantatia.phtml