вторник, 22 януари 2008 г.

UV-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯТА КАТО ПОТВЪРДИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАР.

Атанасова, Б. Аврамова, Р. Караджов Сектор за химическо-токсикологичен анализ и контрол при МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”
UV-SPECTROPHOTOMETRY AS A CONFIRMATIVE METHOD FOR IDENTIFICATION OF DRUGSR. Atanassova, B. Avramova, R. KaradjovSector of Chemicotoxicologic Analysis and Control, MHATEM "N. I. Pirogov"В настоящото изследване беше направено сравнение между самостоятелното прилагане на тънкослойната хроматография (ТСХ) и съчетаването на ТСХ с UV-спектрофотометрията при химични анализи на биологични проби на 50 пациенти с остри комбинирани интоксикации. Получени бяха експериментални данни за повтарящи се максимуми на абсорбция на 10 лекарствени средства в урини на пациенти. Те бяха идентични с тези, намерени за екстракти от таблетки на същите вещества или от литературни данни. В химичен аспект някои от изследваните лекарствени средства бяха с близки Rf-стойности на хроматограмите. В заключение подходът на съчетаване на двата метода е наложителен поради неговата по-висока чувствителност и информативност в три случая: при комбинирани интоксикации, при интоксикации у деца и за потвърждаване или отхвърляне на интоксикация. В последните години свръхпроизводството, разпространението и повишената употреба на психоактивни и други лекарствени средства представляват световен проблем. Тънкослойната хроматография (ТСХ) е широко разпространен експресен метод за скрининг на лекарствени средства от биологични материали, но не е достатъчен за точното им идентифициране. Напоследък със зачестяване на комбинираните интоксикации е наложително прилагането и на UV-спектрофотометрията като потвърдителен метод. Цел на настоящото проучване бяха описание на UV-характеристиките на лекарствените сред- ства в биологични материали при остри отравяния и сравнение на метода ТСХ със съчетаното му прилагане с UV-спектрофотометрията. Материали и методи Изследваните препарати (с изключение на фурантрил) са с основен характер и поради това се извличаха чрез алкална екстракция от уринни проби на пациенти. Към 50-80 ml урина се прибавяха 4-5 капки амоняк (0.5 М/L) и 20 ml хлороформ. При проби за установяване на наличие или липса на фурантрил се провеждаше кисела екстракция. Екстрахираше се продължително и се отделяше долният органичен слой. Хлороформеният извлек се обезводняваше с безводен натриев сулфат и се изпаряваше до сухо на водна баня. Сухите екстракти се подлагаха на тънкослойнохроматографско изследване: система К1 (универсална за азотни бази), плаки 5 х 10 сm silica gels 60 F254 Merck [1]. Използвани бяха следните реактиви: етанол-сярна киселина, азотни окиси, реагент на Братон-Маршал, реактив на Драгендорф. След това се сканираха на UV- спектрофотометър “DU 520” на фирмата “Beckman”. Бяха снети по 5 проби от пациенти с различни, вкл. комбинирани, интоксикации от Клиниката по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Резултати и обсъждане Съчетаването на тънкослойнохроматографския процес с UV-спектрофотометрията се оказа наложително за точното отчитане на резултатите в три случая: при съмнение за отравяне; при комбинирани интоксикации и при отравяния в детската възраст. В последния случай трудността произлиза от факта, че поетите количества обикновено са минимални – от половин до 1-2 таблетки от лекарството. Много резултати са отрицателни поради относително средната чувствителност на ТСХ, тъй като изследваното лекарство или неговият метаболит не са в наличност в пробите [3]. Хроматографските характеристики (при ТСХ) на изследваните проби са различни от тези на чистите суб- станции, респ. таблетките. Интензивността в оцветяването (след обработката със съответните реактиви) зависи от концентрацията на лекарството. Някои от тестираните химични вещества бяха с близки Rf-стойности. На табл. 1 са представени максимумите на абсорбция на 10 препарата в урини на пациенти с остри отравяния. Общо взето, те бяха много близки до тези, намерени за екстракти от таблетки или от литературни данни. [2]. В повечето случаи бяха получавани повтарящи се пикове, но не и всички, описани по литературни данни [4]. Изводи 1. Подходът на съчетаване на ТСХ-метода с UV-спектрофотометрията е чувствителен при съмнение за интоксикации при деца. Таблица 1. UV спектрални данни за лекарства в уринни проби при пациенти с остри отравяния
Лекарство
Наши данни за l max
l max по литературни данни и на екстракти от таблетки
2. Същият подход е високоинформативен при комбинираните интоксикации поради близките Rf-стойности на веществата в хроматограмите. 3. Съчетаването на двата метода е полезно и наложително при потвърждаване или отхвърляне на интоксикация. 1. Янкова, В., Й. Йонов и В. Колева. Токсикохимически анализ на лекарствени средства. София, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, 1983, 186 с.2. Clarke, E. G. Isolation and Identification of Drugs in Pharmaceuticals, Body Fluids and Post-mortem Material. London. The pharmaceutical press, 1971, 869 p.3. Owen, T. Fundamentals of modern UV-Visible Spectroscopy. Hewlett Packard Company, 1996, 142 p.4. Verebey, R. G. et B. J. Buchan. Diagnostic laboratory: screening for drug abuse. - In: Substance Abuse. A Comprehensive Textbook. Baltimore, Williams and Wilkins, 1997, 369-377, 956 p.